fb tel

Polityka prywatności serwisu NEWSLETTER

Polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

 1. Definicje
  1) Administrator danych - TYREX Sp. z o.o. sp. k., ul. Krakowska 49, 43-340 Kozy, NIP 9372401651.
  2) Pan, Pani, Państwo – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez TYREX Sp. z o.o. sp. k.

 2. Administrator danych
  Administrator danych to podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest TYREX Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kozach.

 3. Przetwarzanie danych
  W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe: naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi (w tym: dostawców itd.), klientów, osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów i klientów (w tym: przedstawicieli handlowych, osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizacje wspólnych projektów, kierowców itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencje, osób uzyskujących możliwość wejścia na teren naszego zakładu, a także osób zainteresowanych zatrudnieniem u nas. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

 4. Cel przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1) wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających stąd praw i obowiązków.
  2) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, (w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). ) Czas przetwarzania danych określany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku,
  3) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:
  a) prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług,
  b) tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – na potrzeby zwłaszcza badań marketingowych, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.,
  c) ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
  d) prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).
  e) nawiązywaniu kontaktu telefonicznego,
  f) inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych.
  h) prowadzeniu monitoringu wizyjnego naszego zakładu (zakładów) – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie zarządzanym przez Administratora,

  W przypadkach wymienionych w pkt. 3 - dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku, z którym są przetwarzane. W szczególności: w zakresie działań marketingowych do czasu zgłoszenia przez Państwa stosownego sprzeciwu, zaś w zakresie zapisu z monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż 30 dni, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
  4) w innych celach, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych gromadzonych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych (zawartych w CV itd.).
  W przypadkach wymienionych w pkt. 4 - dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, przy czym macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Dobrowolność podania danych
  Nie macie Państwo obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa może spowodować niemożliwość zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji przez nas innych czynności (np. przesłania korespondencji, uzyskania dostępu na teren zakładu, uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym itd.).

 6. Przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie danych
  Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i na obecnym etapie w żadnym zakresie nie są profilowane.
  W przypadku wdrożenia w przyszłości profilowania przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność z właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

 7. Udostępnianie danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych ( w tym w szczególności osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych, podwykonawcy uczestnicząc w realizacji zaciągniętych względem Państwa zobowiązań, podmioty realizujące świadczenia związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży lub wykonywania usług (np. pośrednicy płatności, kurierzy lub przewoźnicy, agencje reklamowe, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji), podmioty świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej,
  Innym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

  Nie ujawnimy Państwa danych osobowych podmiotom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

 8. Przekazywane danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  Niektóre Państwa dane osobowe, które są przetwarzane w obrębie naszych systemów informatycznych, mogą być z przyczyn technicznych przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – w oparciu o zawarte umowy, które obejmują usługę hostingu. W takim wypadku, dane te są każdorazowo zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych.

 9. Prawa jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych
  Możecie Państwo wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:
  1) dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),
  2) sprostowanie (poprawienie) danych,
  3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych), 4) usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
  5) przeniesienie danych do innego administratora.
  Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 13 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

 10. Prawo sprzeciwu
  Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku, jeżeli:
  - dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania,
  - podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy, że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności bądź też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 11. Skarga do organu nadzorczego
  W przypadku, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych, które Państwa dotyczy, narusza obowiązujące przepisy – przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności
  Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: www.tyrex.pl

 13. Kontakt
  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej lub listownie pod adresami wskazanymi naszej stronie.


Cele i czynności przetwarzania
Zamówienia. Składając zamówienie, oczekujemy od Państwa podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. nazwę firmy, adres firmy, adres dostawy, NIP firmy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach naszego systemu i przechowywane na naszym serwerze.

Realizacja każdego zamówienia dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem naszego programu.

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Ponadto mamy obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie mają Państwo możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie jest możliwy również sprzeciw co do przetwarzaniu danych. Nie ma możliwości usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, brak jest możliwości sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych zawartych w fakturach. Dopiero po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Waszych danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Waszych danych z naszej bazy.

Reklamacje. W ramach procedury reklamacyjnej przekazujecie nam Państwo dane osobowe zawarte w treści reklamacji, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, nazwę firmy, adres firmy, numer telefonu, adres e-mail.
Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach nie możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możecie jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Waszych danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Waszych danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujecie nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy (art 6 ust.1 lit. f RODO).

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, , Twitter, Google+,

Logi serwera
Korzystanie ze strony lub naszych programów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Up To 70% Off omegawatches2015.com. dig this https://www.watch-styles2015.com. Top Seller replica rolex. i loved this https://www.crowdcontrolexpo.com. Up To 80% Off https://www.controlexplosion.com/. Click This Link replica rolex watches. image source replica watches. go to website fake rolex. 45% off gzwatches.com. you can try here https://www.watchesmg.com/. visite site watcheszs.com. navigate to these guys https://www.voawatches.com/. their website https://www.ziwatches.com/. why not try here replica rolex. this contact form fake rolex. original site replica watches. try this web-site fake watches. more info here watchesf.com. Extra resources watchesb.com. go https://www.mortgagewatches.com.