fb tel

Media

Regulamin Konkursu "WIOSNA Z KORONAWIRUSEM"

organizowanego na portalu społecznościowym facebook: @TYREXPolska1

Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „WIOSNA Z KORONAWIRUSEM” jest firma PW TYREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, zarejestrowana pod adresem ul. Krakowska 49, 43-340 Kozy, NIP: 9342401651,  będąca właścicielem i administratorem fanpage @TYREXPolska1.
 2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Fanpage. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie WWW Organizatora, pod adresem: http://www.tyrex.pl/strona/24/media
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Organizator oświadcza, że Zagadka nie podlega ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Zagadka nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.51.2018 r., z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage i trwa do 12.05.2020r., do godziny 23:59:59.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu wzmocnienia wizerunku firmy.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. W Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała regulamin Konkursu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 • wejście na firmową stronę na portalu Facebook, zapoznanie się z postem konkursowym i umieszczenie w komentarzu pod postem zdjęcia i lub pracy plastycznej
 • umieszczać można tylko zdjęcia i prace wykonane własnoręcznie i będące własnością osoby, ktora zamieszcza je w poście. wszelkie inne zdjęcia i prace ściągnięte z internetu nie będą brały udziału w typowaniu nagród
 • Trzy prace zostaną nadrodzone, zajmując kolejno 3 pierwsze miejsca
 1. Zamieszczenie zdięcia równoznaczne jest z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem http://www.tyrex.pl/strona/24/media
 2. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 3. Każdy uczestnik może umieścić jedną pracę.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów przeprowadzenia Konkursu
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u.
 6. zamieszczone zdjęcie lub praca plastyczna nie może zawierać:
 • treści wulgarnych, obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
 • nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i przedmiotów.
 • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;

Zwycięzca i nagrody

 1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba wytypowana przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych na fanpage prac.
 2. Jury wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.
 3. Nagrody w konkursie są następujące:
  I miejsce: maseczki ochronne dla dorosłych (opakowanie 50szt.) + żel antyseptyczny (250ml)
  II miejsce: maseczki ochronne dla dzieci (opakowanie 10 szt.) + żel antyseptyczny (250ml)
  III miejsce: maseczki ochronne FFP2 (opakowanie 3 szt.) + żel antyseptyczny (250ml)
 4. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 5. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 13.05.2020 o godz. 20:00 na portalu Facebook
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za  pośrednictwem prywatnej wiadomości na  portalu oraz poprzez oznaczenie w poście o wygranym w konkursie na fanpage.
 7. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, jeżeli adres Zwycięzcy znajduje się na terenie Polski. Jeżeli Zwycięzca prosi o wysyłkę do innego kraju, pokrywa on koszt wysyłki.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności dostarczenia nagrody oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o Zwycięzcy. W takiej sytuacji zostanie wyłoniony kolejny zwycięzca Konkursu.
 9. W przypadku rezygnacji z nagrody bądź niemożności jej dostarczenia, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.
 10. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 11. Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz 361 ze zm.).

Polityka Prywatności

 1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo w Konkursie.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zmiany, żądania usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani żaden inny serwis z nim związany. Serwis zwolniony jest od pełnej odpowiedzialności za konkurs wobec każdego z Uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 4. Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email na adres: klient@tyrex.pl